CONTACT

CONTACT

Address: Str.Isa Kastrati Nr.9, 10 000 Prishtinë, Kosovë,

Telephone:

 +383 38 220 973

E-mail: [email protected]